Bambu | Centrum voor Gewaarzijn

bambu centrum voor gewaarzijn

Algemene voorwaarden

Leverings & betalings-voorwaarden
Bambu, Centrum voor Gewaarzijn & Praktijk voor Bewustzijnstraining, Eline Brinkhof

Uw rechten: Eline Brinkhof is aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches). De NOBCO hanteert een ethische code, die wij onderschrijven en een klachtenreglement waaraan we ons verbonden hebben. Een en ander is te vinden op de website van de NOBCO (www.nobco.nl) maar desgewenst sturen we het u ook graag toe.

Kortweg komt het erop neer dat u mag verwachten dat wij onze opdracht naar beste vermogen, vakkundig en zorgvuldig zullen uitvoeren. U kunt erop rekenen dat wij in ons gedrag getuigen van verantwoordelijkheid, integriteit, respect en professionaliteit.

Soort overeenkomst: Wij gaan met u een inspanningsverbintenis aan. Dat wil zeggen dat wij ons niet binden aan een bepaald resultaat, maar wél aan het leveren van professionele inspanning.

Privacy en geheimhoudingsplicht
Alles wat wordt besproken tussen u en ons is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Mocht uw werkgever geïnformeerd willen worden, dan zullen we steeds duidelijke afspraken met u maken over (of en) hoe dat gebeurt en wat er eventueel met uw instemming kan worden besproken.

Bij de start van elke nieuwe training of cursus wordt het onderwerp ‘vertrouwelijkheid’ direct plenair besproken. In elke nieuwe groep worden duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en wat niet aan derden verteld kan worden. Als er al iets aan ‘derden’ wordt verteld, dan altijd zonder naam.

Gebruik van email-adressen; Wij gebruiken uw emailadres voor het versturen van facturen, bevestigingen van deelname, aanvullende informatie over een cursus of opleiding, studie-materiaal, facturen en voor het beantwoorden van uw vragen. En hooguit 3 keer per jaar gebruiken we uw emailadres om u uit te nodigen voor een van onze activiteiten. Wij zijn een klein en exclusief trainingsbureau en dat houden we ook zo. Dat betekent ook dat we u alleen uitnodigen als we echt denken dat een bepaalde cursus of opleiding interessant en passend zou kunnen zijn.

Gebruik van telefoonnummers; Behalve om u terug te bellen als u ons hebt gebeld, gebruiken wij uw telefoonnummer uitsluitend voor het aanmaken van een groepsapp als u zelf student bent in die opleidingsgroep (Bambu Jaartraining, Bambu Begeleidersopleiding, supervisie- of open groep). Het gebruik van die groepsapp wordt in de groep besproken zodat iedereen weet waarvoor wél en waarvoor niet. Voor groepen die slechts eenmalig (voor 1 of meer dagen) samen zijn, maken wij géén groepsapp aan.

Gebruik van je adresgegevens; Als we uw adres al gebruiken dan uitsluitend voor facturen en om een adressenlijst te maken voor groepen die langdurig samenwerken, ook in studiegroepjes die op privé-adressen samenkomen.

Rapportage en dossier
Uw gegevens en ook onze werkaantekeningen worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel om uw (coachings-, trainings- of opleidings)traject te monitoren en zo goed mogelijk te laten verlopen. Uw dossier wordt na afloop van de training of opleiding bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (7 jaar) en daarna vernietigd.

Mocht er sprake zijn van een klacht en er wordt een klachtenprocedure gestart bij de NOBCO, dan bewaren we ook alle correspondentie rondom die klacht in uw dossier gedurende zeven (7) jaar.

Annuleren of verzetten van afspraken: Als u verhinderd bent of u wilt een afspraak verzetten, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op. (via mail: welkom@bambu.nu of telefoon: 06 250 44 116)

Afspraken voor een individuele of relatie-sessie dienen uiterlijk 48 uur van tevoren afgezegd te worden, zodat wij die tijd eventueel nog aan anderen kunnen aanbieden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak, zijn wij gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.

Annuleren van een cursus, training of opleiding:

Bij een open inschrijving geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de cursus of opleiding boekt en het bedrijf of de werkgever betaalt.

Na die 14 dagen bedenktijd geldt het volgende: bij annuleren tot een maand voor de startdatum van een cursus, training of opleiding brengen wij de helft van het totale cursusbedrag in rekening. Bij annuleren binnen een maand voor aanvang brengen wij 75% van het totale bedrag in rekening en bij annuleren binnen 48 uur voor de start, berekenen wij u 100%.

Natuurlijk zijn wij in uitzonderlijke gevallen bereid te overleggen en u eventueel financieel tegemoet te komen.

Betaling:

Voor de start van een training, cursus of opleiding ontvangt u van ons een factuur. In de meeste gevallen kunt u een traject eventueel in termijnen betalen (zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht). De eerste termijn betaalt u dan voorafgaand aan de eerste bijeenkomst en de laatste termijn dient te zijn voldaan vlak voor de afsluitende bijeenkomst. In voorkomende gevallen zijn wij natuurlijk bereid om u verder tegemoet te komen. Dan gelden de exclusieve afspraken die we daarover met u maken.

Individuele en relatie-sessies worden eens per twee maanden in rekening gebracht. Eventueel kunt u per keer betalen, maar dan ontvangt u evengoed eens per twee maanden een factuur (waarop dan zal staan vermeld: ‘reeds voldaan’). Facturen voor sessies dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt een herinnering verstuurd. Als u ook daarna niet aan uw betalingsverplichting voldoet dan zijn wij zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Bij een betalingsachterstand zijn we gerechtigd om ons contract met u ‘on hold’ te zetten, totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

In geval van restitutie hanteert Bambu een terugbetalingstermijn van 14 dagen, gerekend vanaf het moment dat we contact met u hebben gehad over de terugbetaling.

De coach behoudt zich de vrijheid voor om sessie-afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk blijken in het kader van de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte of dringende persoonlijke omstandigheden. Hierbij wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt. Dit geldt uiteraard niet voor groepsbijeenkomsten: die gaan in principe altijd door tenzij bij ziekte helemaal geen vervanging te regelen is. In die hoogst zeldzame gevallen verzetten we de trainingsdag -in overleg met de deelnemers- naar een later moment.

Bambu behoudt zich het recht voor om een training af te gelasten wanneer er onverhoopt onvoldoende aanmeldingen zouden zijn. Deelnemers die zich al hadden aangemeld worden dan zo spoedig mogelijk van dat besluit persoonlijk op de hoogte gesteld maar ten minste drie weken voor de aanvangsdatum.

Verantwoordelijkheid: als wij tijdens het coachings- trainings- of opleidingstraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet binnen onze deskundigheid vallen, dan zullen we u daarop attenderen en u desgewenst helpen om een deskundige te vinden.
Wij adviseren niet over te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven; wij ondersteunen uitsluitend het eigen proces, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting te ondersteunen.
U draagt altijd en overal de verantwoordelijkheid voor uw eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten.

Materiaal: alle oefeningen en andere materialen uitgereikt ter ondersteuning van het leerproces blijven te allen tijde het intellectuele eigendom van Bambu (cq van de coach). Met de studenten van de Bambu Begeleidersopleiding wordt besproken hoe zij het beschikbaar gestelde materiaal zelf weer mogen gebruiken.

© bambu 2023