Bambu | Centrum voor Gewaarzijn

bambu centrum voor gewaarzijn

Privacy verklaring

Privacy Verklaring Bambu, Centrum voor Gewaarzijn

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Bambu, Centrum voor Gewaarzijn.

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Contactgegevens:

Wagenstraat 11

3581 WP Utrecht

www.bambu.nu / welkom@bambu.nu

06 – 250 44 116

Eline Brinkhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Bambu, Centrum voor Gewaarzijn. Zij is te bereiken onder bovenstaand telefoonnummer.

  1. Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Deze regelgeving vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens.

  1. Persoonsgegevens – doeleinden, grondslagen en gebruik van uw gegevens


Het leveren van diensten.

Wij verwerken persoonlijke gegevens om onze diensten aan te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om je een factuur te sturen of een offerte te doen, om de relatie met jou te onderhouden in het kader van de training of opleiding die je bij ons volgt, je aanmelding te bevestigen enzovoort. We gebruiken de gegevens natuurlijk ook om jouw vragen en informatieverzoeken te beantwoorden.

Marketing en verkoopactiviteiten.

Wij informeren klanten met regelmaat over ons aanbod. Dat doen we maximaal drie (3) keer per jaar en conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat je expliciet om bepaalde cursus-informatie hebt gevraagd. We doen dat eigenlijk altijd per e-mail en meestal in de vorm van een nieuwsbrief of uitnodiging. Vanzelfsprekend heb je altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

  1. Persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking:

  • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar

  • Deelnemersgegevens aan trainingen in ons administratie-systeem: maximaal 10 jaar.

  • Persoonlijk opleidingsmateriaal: maximaal 2 jaar.


  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bambu, Centrum voor Gewaarzijn.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@bambu.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


  1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op dit moment geen cookies. Met de ingebruikname van onze nieuwe website zullen we wél cookies gaan gebruiken, maar uitsluitend technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

© bambu 01/2023.